12/06/2014

Ưu đãi đặc biệt từ DLS

DLS ưu đãi đặc biệt cho khách hàng sử dụng Phiếu Sodexo Gift Pass. Giảm giá 10% trên giá trị hoá đơn có sử dụng Phiếu Quà Tặng Gift Pass từ ngày 2/6/2014 đến 31/8/2014.