Điền vào các ô sau và nhấn nút “Mô phỏng”

Giả định áp dụng tiền lương cơ bản <đồng 21.000.000 và tỷ lệ thuế thu nhập
cá nhân trung bình được áp dụng ở mức 10%

* Obligatoire
* Obligatoire
* Obligatoire
MÔ PHỎNG

Kết quả:

Phụ cấp cơm trưa bao gồm trong
tiền lương tăng thêm
Phụ cấp cơm trưa được
trả bằng Meal Pass
Giá trị Phúc lợi tăng thêm mỗi tháng 0 0
Đối với người lao động :
• BHYT + BHXH + BH Thất nghiệp đóng bởi nhân viên 0 0
• Thuế thu nhập cá nhân 0 0
• Tổng chi phí nhân viên phải chịu 0 0
• Giá trị Phúc lợi thuần
nhân viên được nhận
0 0
Lợi ích nhân viên được hưởng khi sử dụng Meal Pass mỗi tháng 0
Lợi ích nhân viên được hưởng khi sử dụng Meal Pass mỗi năm 0
Đối với doanh nghiệp :
• BHYT + BHXH + BH Thất nghiệp đóng bởi doanh nghiệp 0 0
• Phí dịch vụ trên
mỗi nhân viên
- 0
• Tổng chi phí doanh nghiệp phải
chịu cho mỗi nhân viên
0 0
Lợi ích doanh nghiệp có được khi sử dụng Meal Pass mỗi tháng 0
Lợi ích doanh nghiệp có được khi sử dụng Meal Pass mỗi năm 0